Zëri, Video dhe Zgjidhjet e Mesazheve të Biznesit

Software Freedom Institute SA është një lider në zhvillimin e zgjidhjeve të mesazheve të zërit, videos dhe biznesit.

Grafiku i Llogarive të NVM-ve për përdoruesit e Tryton në Zvicër

Ekziston një Grafik Standard i Llogarive për NVM-të në Zvicër.

Mbështetje për IBM POWER9 në Zvicër

Instituti i Lirisë së Programeve ndihmon klientët të eksplorojnë alternativa ndaj duopolit Intel / AMD.